Nyhetsbrev 45

Projektering i fokus!

Vi fortsätter nu projektera i olika steg och i samband med detta får vi helt naturligt en hel del frågor om vägval. Att välja rätt väg är beroende av många faktorer och detta kan ta tid att reda ut. En del markägare funderar också vad som är vad när de tittar på de kartor som vi lagt ut.

Nedan kommer därför lite förklaringar till hur vi jobbar.

1. Det är först och främst mycket viktigt att förstå att de projektkartor som nu finns på etapperna är FÖRSLAG på hur vi vill gå fram. Det är fullt förståeligt att några av er har synpunkter på denna dragning och alla markägare kommer att bli kontaktade för en närmare genomgång. Om tveksamhet råder vill vi därför att ni avvaktar tills de områdesansvariga kontaktpersonerna kallar till en diskussion. Ni behöver inte kontakta projektledningen.

2. Utstakning görs hela tiden löpande i den takt det är möjligt. Vi försöker att ligga några veckor före grävningen men det kan av olika anledningar bli kortare tid emellan. Observera att där det finns stakning är det alltid denna som gäller istället för kartan. Omritning på kartan sker efter hand och även efter den inmätning av grävningen som görs.

3. Vägar används en hel del där det är möjligt att förlägga kabel. Då sker alltid en diskussion med aktuell vägförening. Projekterar vi i väg är det inte säkert att utstakningen är så noggrann.

4. Utsättning av Fortums elkablar och Skanovas teleledningar sker löpande och är därför inga problem för projektledningen att hitta. Ni hittar färgmarkeringar och små märkkäppar på många ställen efter vägen. Privata elkablar eller avlopp måste däremot meddelas till projektledning eller kontaktpersoner. Skriv gärna en anteckning på markupplåtelseavtalet.

5. De röda linjerna är vad vi kallar för ”områdesstam” eller m.a.o. den huvudledning som går genom vårt område och som eventuellt kan ha förbindelse med andra områden så småningom. Vi börjar med att gräva denna stam men det innebär också att vi gör de kundanslutningar som ligger utmed stammen.

6. De gröna linjerna är kundanslutningar i steg två. Observera att de är mycket grovt inritade för att peka ut riktningen till de fastigheter som skall anslutas. Dessa dragningar kommer med alla sannolikhet att justeras på de flesta ställen. Här är det kontaktpersoner i dialog med markägarna som avgör de bästa dragningarna.

7. Projektledningen gör allt för att hinna med att informera om ändringar fortlöpande men vi ber om överinseende med att allt inte hinns med i tid och det kan också vara så att grävteamet stöter på problem som kan leda till ändringar. Vi försöker lägga det du behöver veta på hemsidan.

Styrelsen

Lämna ett svar