Värmskog hela livet

I Värmskog samarbetar vi och hjälps åt för att nå våra mål och vår vision. Detta säger vi i vår gemensamma Värmskogsstrategi. Det är nu det riktiga arbetet sätter igång. Nu ska vi förverkliga de idéer vi tycker är bäst!

Under våren 2021 installerades det solceller på förskolans tak i Liljenäs. Detta var ett test för att se hur tekniken fungerade och hur ekonomin ser ut. Bakgrunden är att Värmskog Fiber har möjlighet att investera lite av sitt kapital och ett samarbete med Bygdegårdsföreningen tog fart. Produktionen föll väl ut och under 2022 har det blivit väldigt höga priser på el vilket medförde att vi diskuterade vidare. Elkostnaderna för Bygdegårdsföreningen skenade samtidigt som incitamentet ökade för bra investeringar som kan bringa ner kostnaderna.

Detta kopplar väl till Värmskogsstrategins insatsområde  “Hållbar energi för alla”. Det känns bra att våra lokaler använder förnybar energi.

Under hösten 2022 har därför Värmskog Fiber gått vidare med investeringar i solcellsanläggning på Bygdegårdens tak. Denna blev det en fullstor anläggning som har möjlighet att täcka en stor andel av skollokaler, servicepunkten och bygdegårdens elförbrukning. I dagarna blev anläggningen igångkörd och produktionen ser lovande trots att vi bara är i februari månad.

Faktaruta
Total effekt på solcellsanläggningarna är nu 68,6kW. Beräknad elproduktion är ca 63 000 kWh per år. Förhoppningen är att den kan ersätta minst 50% av köpt energi. Resten levereras ut på nätet. Samarbetet mellan Värmskog Fiber och Bygdegårdsföreningen bygger på ett leasingavtal. Anläggningen beräknas vara avbetald på 10 år.

Våra lokaler i Liljenäs äger vi gemensamt. Ända sedan 2008 när vi tog över driften från kommunen har det investerats i idrottshall, servicepunkt, företagshus, större förskola, flispanna, energieffektivisering, fläktsystem samt diverse renoveringsprojekt som nya hygienutrymmen, ombyggnation av matsal samt omläggning av tak mm. Egen energiproduktion ligger väldigt rätt i tiden när kostnaderna nu brakar i höjden.

Värmskogs Fiber har en fibernod i källaren på Bygdegården och när vi nu successivt bygger ut vårt fibernät och gör det möjligt för fler att ansluta sig är dessa lokaler värdefulla. Vi är därför glada att kunna bidra till bygdens utveckling genom samarbete med elproduktionen från solenergi.

I Värmskog är det självklart att samarbeta, skriver vi i Värmskogsstrategin. Denna solcellsanläggning stämmer därför väldigt väl in på en föreslagen insats; “Kartlägga föreningarnas ekonomi och utreda möjligheter och förutsättningar för gemensamma anläggningar”.

Med soliga hälsningar, Styrelsen

Comments are closed.